Քննարկում

Մենաշնորհուած տեղեկատուութիւն – Հայեացք՝ հայաստանեան մամուլի վրայ

Եթէ փորձենք նկարագրել այսօրուայ Հայաստանեան մամուլը զարմանալիօրէն կը յայտնաբերենք, որ այնտեղ չկայ այն, ինչ հանդիսանում է մամուլի ուղեծիրը՝ գաղափարախօսութիւն, որեւէ հոսանքի հետեւորդ կամ այն, ինչին կոչուած է, ժամանակակից ձեւակերպմամբ՝ չորրորդ իշխանութիւն: Վերջին խորհրդարանական ընտրութիւններին չորրորդ իշխանութեան ներկայացուցիչների մի ներկայանալի բանակ իշխանական իր լծակների շառաւիղները փոփոխելու հայտ ներկայացրեց՝ ցանկութիւն յայտնելով յայտնուել օրէնսդիր մարմնում: Իշխանական լծակների շառաւիղի…

«Հայրենիք»ի խմբագրական. Խոճալուի իրական պատմութիւնն ու պարտութիւնը

Ամէն տա­րի Փետր­ուա­րի աւար­տին, Սում­կա­յի­թի ջար­դը աղա­ւա­ղող` Խո­ճալ­ուի հար­ցը կը բեր­ուի բե­մա­հար­թակ` Պաք­ուի քա­րոզ­չա­կան մե­քե­նա­յին կող­մէ: Այս տա­րի, Ալի­ե­ւի ղե­կա­վա­րու­թիւնը, որո­շած էր կի­զա­կէտ ու­նե­նալ քա­ղա­քակր­թու­թեան կեդ­րոն­նե­րէն` Փա­րի­զը: Քա­ղա­քակրթ­ուած աշ­խար­հին կը մնայ բնու­թագ­րելն ու են­թադ­րե­լը, թէ ին՞չ պայ­ման­նե­րու տակ, Պա­քու փոր­ձեց տեղ­ւոյն Խորհր­դա­րա­նէն ներս, խա­փա­նել Սու­մ­կա­յի­թի զո­հե­րուն նուիր­ուած ձեռ­նարկ մը, գոր­ծա­ծե­լով ամէն տե­սա­կի մի­ջոց­ներ, որոնք կրնան…

Կարելիի արուեստը

Քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը կը ճանչց­ուի խտաց­եալ, հան­րա­ծա­նօթ եւ մի­ան­շա­նակ սահ­մա­նու­մով մը` «կա­րելիի ար­ուես­տը» բնո­րո­շու­մով: Արդ­եօք պի­տի կա­րո­ղա­նա՞նք լա­ւա­պէս իւ­րաց­նել, ապա ըստ ար­ժան­ւոյն կի­րա­ռել «կա­րելիի ար­ուես­տը»: Սուր­ի­ա­կան եր­կամ­եայ տագ­նա­պի սկիզ­բէն ի վեր սուր­ի­ա­ցի­նե­րու կող­մէ կը կրկնուին հետեւեալ հար­ցում­նե­րը. «յե­տոյ ի՞նչ», «ի՞նչ պի­տի ըլ­լայ այս կա­ցու­թեան վեր­ջը», «ե՞րբ պի­տի աւար­տի կոր­ծա­նա­րար ու ող­բեր­գա­կան այս ճգ­նա­ժա­մը…»: Այ­սօր եւս կը կրկն­ուին…

Կ՛ամչնանք

Նախագահ Պարաք Օպաման եւս միացաւ մեծ պետութիւններու ղեկավարներու շարանին՝ շնորհաւորելով Սերժ Սարգսեանին ընտրութիւնը, այսպիսով մեղսակից դառնալով կեղծիքը օրինականացնելու միջազգային կասկածելի համակարգումով կատարուած քայլի մը: «Ասիկա իսկապէս կը վայելէ՞ր ազատ աշխարհի ղեկավարին, ո՞ւր է ամերիկփան արդարաամտութիւնը, ո՞ւր է ժողվորդավարութեան հանդէպ հաւատքը, համոզումը, մարդկային իրաւուննքերու պաշտպանութելան յանձնառութիւնը, այլ ժողովուրդներու հետ համերաշխութեան ոգին: Ազատութիւնը, ժողովրդավարութիւնը սակարկելի՞ են միջազգային…

«Ազդակ»ի Խմբագրական. լիբանանահայութիւն – Արցախի հանրապետութիւն համագործակցութիւնը եւ ազրպէյճանական անհանգստութիւնը

Այսօր լիբանանահայ գաղութը կ՛եզրափակէ Արցախի ազատամարտի 25-ամեակին նուիրուած ձեռնարկներու շարքը: Արցախի Հանրապետութեան փոխվարչապետին այցելութիւնը այս առիթով յաւելեալ հանգամանք եւ տարողութիւն կ՛ապահովէ ձեռնարկներուն եզրափակիչ հաւաքին: Սումկայիթի զոհերու յիշատակի յարգումը, արցախեան ազատամարտին ինկած նահատակներուն գերազանց նուիրումի հաւաքական արժեւորումը, Արցախի ծանօթացումը երիտասարդութեան եւ ուսանողութեան, զուգահեռ` վերաբնակեցման աշխատանքներու եւ ներդրումային դաշտի կայացման նկատառելի մասնակցութիւնը այս գաղութին Արցախ – լիբանանահայ…

«Ներկայիս Պոլսահայութեան Դիմագրաւած Բազմաթիւ Հարցերուն Մէջ Առաջին Տեղը Կը Գրաւէ Քաղաքացիական Արիութիւն Ցոյց Տալը» «Վանայ Ձայն»-ին Կ՛ըսէ Սարգիս Սերոբեան

Երբ Մեհմետ Ֆաթիհ 1453 թուականին Պոլիսը գրաւեց, երեք օր ու երեք գիշեր բիւզանդական մայրաքաղաքը աւերելէ եւ կողոպտելէ ետք, հրաման տուաւ այդ վայրագութիւնները կասեցնելու, որովհետեւ շուտով անդրադարձաւ, որ եթէ այդպէս շարունակէ, աւերակներու վրայ պիտի իշխէ: Ապա Մեհմետ Ֆաթիհ հրամայեց եւ բռնի կերպով Կ. Պոլիս բերել տուաւ հայեր ու յոյներ, որպէսզի անոնց ճակտի քրտինքով վերածաղկի իր նոր…

«Հայրենիք»ի խմբագրական. Բարեւ … յեղափոխութի՛ւն եւ եղափոխութի՛ւն

Ըստ երե­ւոյ­թին յե­տընտ­րա­կան պատ­կե­րը շատ աւե­լի հե­տաքրք­րա­կան եւ ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին կը թուի ըլ­լալ, քան վե­րընտ­րա­կան պատ­կե­րը: Այս վեր­ջի­նին պա­րա­գա­յին, այն­քան մը ձանձ­րա­ցու­ցիչ էր ստեղծ­ուած կա­ցու­թիւնը, որ երբ պե­տու­թիւնն ու իշ­խող կու­սակ­ցու­թիւն յար եւ նման են, ոչ մէկ հնար կը մնար ար­դար եւ ժո­ղովր­դա­վար մա­կար­դա­կի ընտ­րու­թեան: Զար­մա­նալի­օ­րէն, այս իրա­վի­ճա­կին ար­դիւնքն էր վե­րընտ­րու­թեան յա­ջոր­դող յե­տընտ­րա­կան իրա­պաշտ ներ­կայ կա­ցու­թեան…

Փետրուարեան ընտրութիւն՝ կոալիցիոն ընդդիմութեան ժամանակը

Առանց բանավէճի, ծրագիրներու համարեա բացակայութեամբ յատկանշուած, գաղափարազուրկ, պարզունակ հայրենասիրական ճառերով լեցուն, սերիալներու յատուկ էժանագին տռամներու յուզականութեամբ թրծուած նախագահական ընտրութիւններու «փիար»ական քարոզարշաւը աւարտեցաւ եւ Փետրուար 18-ին, թուական մը որ Արամ Մանուկեանները չմոռցողները կը նշեն որպէս պոլշեւիկեան իշխանութեան լուծին դէմ ժողովրդային ապստամբութեան պատմական օր, Հայաստանի մէջ «տօնուեցաւ» ժողովրդավարութեան յաղթանակը՝ ընտրութիւններու սպասուած արդիւնքներու բացայայտումով: Կեդրոնական Ընտրական Յանձնաժողովը կը…

«Ազդակ»ի Խմբագրական. Ընդդիմափոխութիւն + Իշխանափոխութիւն = Համակարգային Փոփոխութիւն

Հայաստանի մէջ յետընտրական զարգացումները հետաքրքրական ուղղութիւններ եւ տարողութիւններ կը ստանան: Նախընտրական մթնոլորտը, ուր ընդհանրապէս կը տիրէր կանխորոշուածութեան համոզումն ու ընդհանուր տպաւորութիւնը, կը թուի հիմնովին շրջուած ըլլալ: Րաֆֆի Յովհաննէսեանի ապահոված քուէներու տոկոսային համեմատութիւնը անկախ կուտակումի երեւոյթի պատճառներէն, կը համոզէ, որ նկատառելի զանգուած մը դուրս մնացած էր կանխորոշուածութեան մթնոլորտի բերումով յառաջացած անտարբերութեան դաշտէն: Այս իրականութիւնը մտածել կու…

Պահանջատէր՝ թուրքական դեսպանատան առջեւ…

Վաղը, չորեքշաբթի, փետրւարի 27-ի առաւօտեան թեհրանահայ համայնքի պահանջատէր ժողովրդի զաւակները համախմբւելու են թուրքական դեսպանատան առջեւ (Ֆերդոսի պողոտայ)՝ բողոքելու նոյն երկրի տարածաշրջանային եւ մասնաւորապէս սիրիական տագնապում ցուցաբերած դաւադիր քաղաքականութեան եւ դրանից բխող՝ ոչ-հայանպաստ հետեւանքների դէմ: Թէպէտ Թուրքիան սկզբից ձեւացրել է, թէ սիրիական տագնապում հետամուտ է եղել այսպէս ասած՝ «արաբական գարնան» հոլովոյթում հակառեժիմ գործընթացների, բայց եւ այնպէս՝…