Օրական արխիւներ. 03/08/2017

«Ա­զատ Օր»ի հարցազրոյց՝ Յունաստան ապաստանած Սեւան Նշանեանի հետ

«Հոգիդ պէտք է ազատ ըլլայ» Յու­լիս 14ին թրքա­կան լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րը ար­ձա­գան­գե­ցին թրքա­հայ մտա­ւո­րա­կան, գրող ու գոր­ծա­րար ­Սե­ւան Ն­շա­նեա­նի հա­մա­ցան­ցա­յին այն գրա­ռու­մին, թէ ­Թուր­քիոյ բան­տին մէջ ե­րեք ու կէս տա­րի մնա­լէ ետք, ինք փա­խուս­տի դի­մած է։ Շատ չան­ցած ար­կա­ծախնդ­րա­կան այս հա­ղոր­դու­մէն, յայտ­նի դար­ձաւ, թէ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 26 Յու­լի­սին, ան դի­մում ներ­կա­յա­ցու­ցած է ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ա­պաս­տան հայ­թայ­թող պե­տա­կան մարմ­նոյ…